مقاله پژوهشی
پهنه‌بندی احتمال رخداد بیماری فوزاریوم گندم با استفاده از روش جنگل تصادفی

الهام خدابنده لو؛ محسن آزادبخت؛ سهیل رادیوم؛ داود عاشورلو؛ عباس علیمحمدی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 1-14

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.1

چکیده
  با توجه به رشد بالای جمعیت در جهان و نیاز به اطمینان از امنیت غذایی، افزایش تولید در واحد سطح محصولات زراعی به‌منزلة راهبردی اساسی در حل مسئلة تأمین غذا به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، با وجود محدودیت در افزایش سطح زیرکشت و پایین‌بودن میانگین عملکرد برخی محصولات کشاورزی مانند گندم در کشور، افزایش عملکرد محصول می‌تواند راهکاری عملی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین اراضی مستعد کشت دیم محصول گندم با ارائة مدل تصمیم‌گیری VIKOR بر بستر GIS، مطالعة موردی: استان فارس

مهرداد گبل؛ میر سامان پیشوایی؛ دکتر برات مجردی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 15-34

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.15

چکیده
  از ابتدای پیدایش کرة زمین تا کنون، انسان بیش از سایر موجودات در محیط‌زیست خود تأثیر گذاشته و آن را، مطابق با میل خود، تغییر داده است. با افزایش جمعیت، محدودیت‌های آب و خاک و تغییرات اقلیمی تأمین مواد غذایی را با مشکلات و مسائل جدی مواجه کرده است. در میان محصولات غذایی کشاورزی، گندم یکی از محصولات استراتژیک پرمصرف‌ در ایران و بسیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی رفتار زمانی و مکانی جزیرۀ گرمایی کلان‌شهر مشهد

مسلم ترکی؛ سیدابوالفضل مسعودیان

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 35-50

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.35

چکیده
  گسترش شهر‌نشینی و افزایش جمعیت در کلان‌شهرها و رشد فعالیت‌های صنعتی در شهر‌ها باعث ایجاد تغییراتی در خرد‌اقلیم مناطق شهری شده است. یکی از نتایج این تغییرات، جزایر گرمایی شهر است. شهر مشهد نیز، طی سال‌های اخیر، رشد شتابناکی داشته است. در این پژوهش، جزیرۀ گرمایی/ سرمایی رویه‌پایۀ کلان‌شهر مشهد براساس آب‌وهوای پس‌زمینه بررسی شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کارآیی داده‌های طیفی و شاخص‌های منتج از سنجنده‌های OLIو TIRS در برآورد شوری خاک‌های مناطق خشک جنوب استان ایلام

حمیدرضا متین فر؛ فوزیه کوهنی؛ علی اکبر اصیلیان مهابادی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 51-66

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.51

چکیده
  شوری خاک یکی از مشکلات مهم زیست‌محیطی است و شناسایی و پهنه‌‌بندی خاک‌های شور، به‌علت نیاز به نمونه‌برداری و انجام‌دادن آنالیزهای آزمایشگاهی و همچنین تغییرپذیری زمانی و مکانی آن، مشکل است. در سال‌های اخیر استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، به‌علت استفادة آسان و توانایی در شناسایی پدیده‌ها، همواره مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجاری‌سازی سنجش از دور در صنعت کشاورزی

منوچهر منطقی؛ یزدان رحمت آبادی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 67-88

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.67

چکیده
  سنجش از دور علم دریافت اطلاعات از سطح زمین، بدون تماس آشکار با اجزای مورد مطالعه است. تجاری‌‌سازی مجموعة فعالیت‌هایی است که نوآوری‌‌ها را به محصول یا خدماتی تبدیل می‌کند که از آن مزایای اقتصادی حاصل می‌شود. با توجه به کاربرد گستردة سنجش و اهمیت فراوان کاربرد آن در کشاورزی، اهمیت تجاری‌سازی این تکنولوژی در کشاورزی دارای اولویت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین پارامترهای مؤثر زمینه‌ای در پیش‌بینی آنی موقعیت کشتی با استفاده از یادگیری عمیق

علی اصغر آل شیخ؛ سعید مهری

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 89-100

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.89

چکیده
  حدود ۸۰% از حمل‌ونقل جهانی در بستر دریا انجام می‌شود؛ بنابراین، به‌منظور حفظ ایمنی عبورومرور کشتی‌ها، پیش‌بینی دقیق حرکت آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. ازآن‌جاکه پارامترهای زمینه‌ای گوناگونی در حرکت کشتی‌ها تأثیر می‌گذارد، یکی از چالش‌های اصلی در حوزة محاسبات زمینه‌ـ آگاه حرکت کشتی‌ها شناسایی پارامترهای زمینه‌ای بهینة مؤثر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
به ‏کارگیری تکنیک‏های خودهمبستگی مکانی در تحلیل مکانی‌ـ زمانی مصرف آب خانگی شهر قم در سطح خانوار

زهرا برخورداری؛ جلال کرمی؛ حجت اله محبوبی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 101-118

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.101

چکیده
  با توجه به کمبود منابع آبی، مسئلة استفاده از این منابع و مدیریت بهینة آن اهمیت ویژه‌ای دارد. الگوی نامناسب مصرف آب در مناطق گوناگون شهری ‏چه بسا ازجملة مواردی باشد که کمبود آب در شهرها را با مشکلاتی مواجه کند. بنابراین، استفاده از روش‏هایی ضرورت دارد که الگوی مصرف را در مناطق گوناگون شهری، شناسایی کند. هدف از این تحقیق بررسی الگوی ...  بیشتر