دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، اسفند 1400 

مقاله پژوهشی

پهنه‌بندی احتمال رخداد بیماری فوزاریوم گندم با استفاده از روش جنگل تصادفی

صفحه 1-14

10.52547/gisj.13.4.1

الهام خدابنده لو؛ محسن آزادبخت؛ سهیل رادیوم؛ داود عاشورلو؛ عباس علیمحمدی