مقاله پژوهشی
ترکیب تصاویر چندطیفی و SAR با قدرت تفکیک مکانی بالا به‌منظور آشکارسازی ساختمان‌ها در مناطق شهری

مریم تیموری؛ مهدی مختارزاده؛ محمدجواد ولدان زوج

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 1-16

https://doi.org/10.52547/gisj.13.1.1

چکیده
  در این مقاله، به‌منظور رفع برخی محدودیت‌های شناسایی ساختمان در تصاویر چندطیفی، از دادة SAR به‌منزلة دادة مکمل استفاده می‌شود. در روش پیشنهادی، برای استفادة هم‌زمان از اطلاعات مفید در تصاویر رادار و چندطیفی، استراتژی مبتنی‌بر تلفیق تصاویر، با هدف شناسایی ساختمان، مطرح می‌شود. همچنین، ازآن‌جاکه انتخاب ویژگی نقش بسزایی در شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استخراج تاج‌پوشش درختان شهری با روش طبقه‌بندی شیء‌پایه و الگوریتم‌های یادگیری ماشین

ناهید حق شناس؛ علی شمس الدینی؛ حسین عقیقی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 17-32

https://doi.org/10.52547/gisj.13.1.17

چکیده
  آگاهی از میزان تاج‌پوشش درختان در مناطق شهری به‌علت تأثیرات آن در کاهش آلودگی‌‌های هوا، کاهش آلودگی صوتی، جلوگیری از باد، ذخیرة نزولات آسمانی، و کاهش و کنترل رواناب‌های شهری بسیار ضروری است. ازآن‌جا‌که استخراج تاج‌پوشش درختان با روش‌های دستی بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است، تکنیک‌های سنجش از دور می‌توانند ابزار مناسبی برای تأمین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دقت الگوریتم‌های جریان و DEMهای استر (ASTER)، SRTM و نقشه‌های توپوگرافی 25000/1 در استخراج بعد فراکتال شبکة زهکشی

مژده محمدی خشوئی؛ محمد رضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ سید زین العابدین حسینی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 33-54

https://doi.org/10.52547/gisj.13.1.33

چکیده
  اجرای موفقیت‌آمیز انواع مدل‌های در مقیاس منطقه‌ای به انتخاب نوع داده و الگوریتم مناسب بازمی‌گردد. این نکته، در کنار ممکن‌نبودن اندازه‌گیری تمامی اجزای طبیعت، منجر به شکل‌گیری تحولی بزرگ در شیوة درک پدیده‌ها شده است. در این شیوه، می‌توان هر جزء از طبیعت را به‌صورت یک عدد کمّی هندسة فراکتال درآورد. در پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تغییرات زمانی‌ـ مکانی شدت، تداوم، فراوانی و گسترة خشکسالی با استفاده از داده‌های سنجش از دور

مائده بهی فر؛ عطاالله عبدالهی؛ مجید کیاورز؛ دکتر فرشاد امیراصلانی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 55-74

https://doi.org/10.52547/gisj.13.1.55

چکیده
  خشکسالی از مهم‌ترین بلایای طبیعی کشور است که اثرات مخرب زیست‌محیطی و اقتصادی فراوانی دارد. بیشتر مطالعات انجام‌شده به شدت خشکسالی پرداخته‌اند و معمولاً سایر ویژگی‌های آن بررسی نشده است. در این تحقیق، اولین‌بار، قابلیت شاخص‌های هواشناسی و داده‌های ماهواره‌ای با یکدیگر ادغام شده و از آن برای مطالعة تمامی ویژگی‌های خشکسالی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین بهینة باندهای ماهوارة لندست به‌منظور ‌اندازه‌گیری CDOM دریاچه‌ها با استفاده از الگوریتم SVR

محمد مومنی اصفهانی؛ امیر شاهرخ امینی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 75-92

https://doi.org/10.52547/gisj.13.1.75

چکیده
  مادة آلی محلول رنگی (CDOM) مقیاس مهمی در سنجش کیفیت آب است. می‌توان اذعان کرد CDOM نور موجود در لایه‌های آب را کاهش می‌دهد و فعالیت‌های بیولوژیکی فتوسنتز را مختل می‌کند و سرانجام، مانع رشد جمعیت فیتوپلانکتون‌‌هایی می‌شود که برای زنجیرة غذای آبزیان ضروری‌اند. در بیشتر تحقیق‌هایی که تا کنون به انجام رسیده، از طول موج خاصی برای اندازه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفادة همزمان و تلفیق دو سری داده‌های ماهواره‌ای سنجندة استر (ASTER) و مغناطیس‌سنجی زمینی برای پتانسیل‌یابی مناطق امیدبخش کانی‌زایی آهن‌دار (مطالعة موردی: شمال‌شرق نیریز‌ـ استان فارس)

سعید مجرد

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 93-116

https://doi.org/10.52547/gisj.13.1.93

چکیده
  منطقة مورد مطالعه در نیمة شمال‌شرق نیریز در استان فارس واقع شده است. ازنظر زمین‌شناسی ساختاری، منطقة مورد مطالعه در زون سنندج‌ـ سیرجان و با روند عمومی شمال‌غرب‌ـ جنوب‌شرق قرار دارد. واحدهای زمین‌شناسی را واحدهای آهکی، سریسیت‌ـ‌ کلریت شیست و آمفیبولیتی تشکیل می‌دهند. در این پژوهش، از تصاویر سنجندة استر (ASTER) و داده‌های مغناطیس‌سنجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عدالت مکانی در دسترسی به شبکة حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز تا افق 1410 (منطقة مورد مطالعه: شهر اصفهان)

علی اکبر متکان؛ علیرضا وفائی نژاد؛ ایمان بهارلو؛ احمد خادم الحسینی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 117-132

https://doi.org/10.52547/gisj.13.1.117

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مدهای حمل‌ونقل عمومی شبکة حمل‌ونقل مترو است که تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد. ازدیگرسو، با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور راه‌اندازی شبکة مترو، توسعة مرحله‌به‌مرحله با بهره‌برداری از یک خط و اجرای خطوط دیگر به‌دست مدیران شهری مورد توجه است. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی میزان دسترسی به شبکة متروی ...  بیشتر