دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، مرداد 1400 
واکاوی موانع برداشت/ دیدبانی سپیدایی آبی‌فام در ایران‌زمین

صفحه 23-38

10.52547/gisj.13.2.23

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


کاربرد GIS در پیش‌بینی ظرفیت شبکة ریلی ازطریق رگرسیون خطی

صفحه 93-118

10.52547/gisj.13.2.93

بهرام مرادی سلوشی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علی اصغر آل شیخ