نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 رئیس مرکز سنجش از دور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

بررسی تغییرات کاربری‌ اراضی، نیازمند تلفیق لایه‌ها در بازه زمانی معین می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تغییر کاربری-های اراضی جلگه هراز از 1980 تا 2021 می باشد. بر این اساس، برای سنجش تغییرات، از داده‌های لندست استفاده گردید. با اعمال تصحیحات اتمسفری، هندسی و رادیومتری، عملیات بارزسازی تصاویر اجرا و با بهره گیری از روش طبقه بندی نظارت شده، الگوریتم حداکثر احتمال و اعمال توابع تحلیل مولفه مبنا، نقشه‌ها تولید گردیدند. نوع تغییرات کاربری‌از تابع تفاضل تصاویر شناسایی و صحت نقشه‌ها با استفاده از آزمون صحت کلی و آماره کاپا تعیین شدند. نتایج نشان داد از 1980 تا 1990 مساحت اراضی جنگلی 4 کیلومتر مربع کاسته شد. مساحت مرتع نیز از 450 به 436 کیلومتر مربع کاهش یافت. از سال 2000 تا2010 مساحت اراضی جنگلی از 272 به 270 کیلومترمربع و مرتع نیز از 432 به 420 کیلومترمربع رسیده است. در نهایت طی سال‌های‌ 2011 تا 2021 از مساحت اراضی جنگلی km29 و مساحت مرتع نیز km25 کاسته شد. نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات کاربری‌های اراضی منطقه حاکی از آن است که مساحت اراضی جنگلی و مرتعی کاهش یافته و به مساحت اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی افزوده شد. این نتایج می تواند به برنامه‌ریزان در شناخت عوامل مؤثر بر تغییر کاربری و اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی در سطوح مختلف کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Land use change detection based on satellite images in the Haraz watershed plain

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shokrian 1
  • Karim Solaimani 2

1 Assistant Professor of Watershed Management Engineering group, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources university. Iran.

2 Director of Remote Sensing Center, Sari University

چکیده [English]

Investigating land use changes requires the integration of layers in a certain period. This research aims to investigate land use changes in Haraz Plain from 1980 to 2021. Therefore, Landsat data was used to measure the changes. By applying atmospheric, geometric and radiometric corrections, image enhancement operations were performed and land use change maps were produced based on the supervised classification method, maximum likelihood algorithm and basis component analysis functions. The type of land use changes was determined from the difference function of the identification images and the accuracy of the maps using the overall accuracy test and the Kappa statistic. The results showed that from 1980 to 1990, the area of forest lands decreased by 4 km2. The rangeland area also decreased from 450 to 436 km2. From 2000 to 2010, the area of forest land decreased from 272 to 270 km2 and rangeland decreased from 432 to 420 km2. Finally, between 2011 and 2021, the area of forest lands decreased by 9 km2 and the rangeland area decreased by 5 km2. The results of the investigation of the changes in land use in the region indicate that the area of forest and rangeland lands decreased and the area of agricultural lands and residential areas increased. These results can help planners find the factors affecting land use changes and make correct management decisions in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote sensing
  • Accuracy
  • kappa coefficient
  • Mazandaran province