دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، 1403، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی پوشش گیاهی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از سری زمانی تصاویر NOAA-AVHRR

صفحه 1-14

10.48308/gisj.2021.100998

فرزانه حدادی بارفروشی؛ داود عاشورلو؛ علیرضا شکیبا؛ علی اکبر متکان؛ حسین عقیقی