دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، 1403، صفحه 1-192