به‌کارگیری مدل فرایند‌‌ تحلیل شبکه و منطق فازی به‌منظور تعیین محدودۀ بهینۀ احداث پست 20/63 کیلوولت در بستر GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد GIS، شرکت توزیع نیروی برق استان قم، قم، ایران

2 دکتری مهندسی ایمنی راه و ترابری (سیستم اطلاعات مکانی)، استادیار گروه عمران مؤسسة آموزش عالی رحمان رامسر، رامسر، ایران

3 کارشناسی ارشد برق قدرت، شرکت توزیع نیروی برق استان قم، قم، ایران

چکیده

سابقه و هدف: نقطۀ تزریق انرژی از شبکة انتقال به شبکۀ توزیع، پست‌‌های 20/63 کیلوولت هستند. تعیین محل احداث پست، از نظر فنی و اقتصادی برای شرکت‌‌های برق منطقه‌‌ای و شرکت‌‌‌‌های توزیع برق اهمیت ویژه‌‌ای دارد. هدف این پژوهش، تعیین محدودة بهینۀ احداث پست ‌‌20/63 کیلوولت است و تفاوت روش تحقیق این پژوهش با دیگر مطالعات مشابه، استفاده از معیارهای مرتبط با شرکت توزیع برق و لحاظ کردن تأثیر و ارتباطات درونی معیارها با یکدیگر است.
مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش از روش فرایند‌‌ تحلیل شبکه‌‌ای و توابع فازی در بستر GIS استفاده شده است. با بررسی منابع و نظر‌‌سنجی از کارشناسان خبره، تعداد 13 معیار به‌عنوان عوامل اصلی و تأثیرگذار در تعیین محل احداث پست تعیین و سپس با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS، نقشه‌‌های  معیارها تهیه شد. به‌منظور همگن کردن لایه‌‌های اطلاعاتی، داده‌‌ها با استفاده از توابع عضویت فازی بین 0 و 1 قرار گرفتند. وزن نهایی معیارها با استفاده از روش ANP تعیین و در نقشة فازی خود اعمال شدند. برای تحلیل نهایی موضوع پژوهش، از عملگر گاما با مقادیر گامای 7/0، 8/0 و 9/0 استفاده شد. به‌منظور انتخاب بهینه گامای فازی، داده‌‌ها در نرم‌‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی گاما، تجزیه‌وتحلیل شدند که در نتیجه، مقدار ضریب همبستگی و انحراف از معیار محاسبه شد.
نتایج و بحث: نتایج حاصل از محاسبة انحراف معیار نشان داد که دقت گامای 7/0 از دو گامای دیگر بالاتر است. در نقشة نهایی به‌دست‌آمده، محدودة شهر کهک، محدوده بهینه برای احداث پست 20/63 کیلوولت در سطح استان قم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Location Determination for 63.20 kV Substation Construction Using Network Analysis Process and Fuzzy Logic in GIS

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Habibitabar 1
  • sahar Alian 2
  • Davoud Soleimanian 3
1 Master of GIS, Electricity Distribution Company of Qom province, Qom, Iran
2 Assistant professor in the civil engineering department of Rahman Ramsar Institute of Higher Education, Ramsar, Iran
3 MSc in Power Engineering, Qom Province Electricity Distribution Company, Qom, Iran
چکیده [English]

Introduction: The 63.20 kV substations serve as the energy injection points from the transmission network to the distribution network. Determining the substation's location is important from both technical and economic perspectives for regional electricity companies and electricity distribution companies. This research aims to identify the optimal location for constructing a 63.20 kV substation, distinguishing its methodology from similar studies by considering criteria specific to electricity distribution companies and the internal interactions and influences of these criteria.
Materials and Methods: This study employs the network analysis process (ANP) and fuzzy logic within Geographic Information System (GIS). Based on expert evaluations, 13 criteria were identified as primary factors for substation location. ArcGIS software was utilized to create criteria layers. To standardize the criteria layers, data were normalized between 0 and 1 using fuzzy membership functions. The ANP method was then used to determine the final weightings of the criteria, which were applied to their corresponding fuzzy maps. For the final analysis, the gamma operator with the gamma values of 0.7, 0.8, and 0.9 was employed. Optimal gamma value selection was implemented using the gamma correlation coefficient test in SPSS software, leading to the calculation of the correlation coefficient and standard deviation.
Results and Discussion: The standard deviation calculations indicated that a gamma value of 0.7 has higher accuracy compared to other values. In the final map, areas around the city of Kahak were identified as the optimal location for constructing the 63.20 kV substation in Qom province

کلیدواژه‌ها [English]

  • 63/20 kV Substation
  • Network Analysis Process (ANP)
  • Geographic Information System (GIS)
  • Fuzzy Logic
  • Optimal Location
Allah Akbari F., G. Jandaghi, 2016, Location of electricity distribution stations in Qom using MCDM method. The 13th International Industrial Engineering Conference, Mazandaran.
Amjadipour, M., 2013, Optimum location of super distribution substations based on reliability, Master's thesis of power engineering, Faculty of Engineering, Birjand University.
Ashourlou D., A. Metkan, A. Kazemi, A. Hosseini, M. Azadbakht, M. Hajeb, A. Gholampour, 1387, Determining the pixel size to calculate the physiographic characteristics of the catchment basin for 1:25000 topographic maps of Iran, Chaslanma. Geology of Iran, 2nd year, 8th issue, pages 47-54.
Bahmanpour A., 1379, Post and feeder planning in electric power distribution systems by genetic algorithm method, 15th International Electricity Conference, Volume 3.
Boonchiam, P. and Mithulananthan, N., 2006, Understanding of dynamic voltage restorers through MATLAB simulation , Thammasat Int. J. Sc. Tech., vol. 11, no. 3.
Country Planning and Budget Organization, 1400, Regulations for Geometric Design of Suburban Roads, Publication 800, Year 1400, Number 1.
Ebrahimzadeh A., P. Izdi, S. Kehzadi, 2014, strategic planning of sustainable development of ecotourism using integrated model (AWOT and ANP) case study of Kurdistan Province, Journal of Space Geographical Analysis, 5th year, 15th serial number.
Faraji Sabokbar, H., M. Salmani, F. Feridouni, H. Karimzadeh, H. Rahimi, 2017, Locating the sanitary landfill of rural waste using the Analytical Network Process (ANP) model, a case study of the rural areas of Qochan. Humanities Teacher's Quarterly, Volume 14, Number 1.
Ghafarian M., M. Rahimian, 2014, optimization of the selection of the location of high voltage substations by the proportional weight evaluation method, a case study of Yazd Regions Electric Company. The 30th International Electricity Conference, Tehran.
Golestani A., 1386, Calculation and determination of load gravity and its application to determine the location of sub-distribution substations, 10th Iranian Electrical Engineering Student Conference, Isfahan. Guderzi S., 2018, Calculation of statistics in social sciences, Tuiserkan Islamic Azad University Publications.
Gönen, T., 1986, Electric Power Distribution System Engineering, McGraw-Hill ,New York.
Holt S.B., D.M. Crawford, 2014, A Mathematical Optimization Technique for Locating and Sizing Distribution Substation and Deriving their Optimal Service Areas , IEEE Trans, PAS-94, No.2, pp.230- 235.
Khator, S. K., Leung, L. C., 1997, Power Distribution Planning: a review of models and issues, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 12, pp. 1151–1159.
Hosseini, H. 2013. Geomorphological assessment of land suitability for the physical development of Diwandre city using fuzzy logic AHP, National Conference of Geomorphology Association.
Lami, I.M.‚ Abastante‚ F.‚ 2014, Decision making for urban solid waste treatment in the context of territorial conflict: Can the Analytic Network Process help?‚ Land Use Policy, Vol 41:11-20. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.04.010
Malczewski, J., 1999, GIS and Multi-criteria Decision Analysis, PP. 177-189. http://dx.doi.org/10.2307/254268.
Miranda, V., et al., 1994, Genetic algorithms in optimal mulri-stage distribution network planning,  IEEE Trans. Power system, Vol. 9, No.4, PP. 1927-1933. http://dx.doi.org/10.1109/59.331452
Maleki S., M. Hosseini Siah Goli, A. Soleimani-Rad, 2016, the use of fuzzy gamma operator to optimize temporary accommodation in geographic information system (case example: Chahar Shahr region of Ahvaz). Quarterly journal of geography and environmental studies, year six, number twenty-four.
Ministry of Roads and Urban Development, 2018, National Building Regulations of Iran, Chapter 8 (Edition 3), Publications of Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran.
Ministry of Roads and Urban Development, 2013, Code of Design of Buildings against Earthquake - Standard 2800 (Edition 4), 2014, Publications of Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran.
Momeni M., A. Sharifi Salim, 2013, multi-criteria decision making models and software, published by the authors with the support of Elixir pharmaceutical company, Tehran.
Office of Organization and Improvement of Methods of Tehran Regional Electricity Company, 2016, Land Selection Form for Transmission and Super Distribution Substations, Code Form F/PR/TP/01/001.
President's Office of Planning and Strategic Supervision, 2013, Regulations on Geometric Design of Iran's Roads, Publication No. 415.
Research Center of the Islamic Council, 2000, Regulations related to the bed and privacy of rivers, streams, canals, marshes, natural ponds and water supply, irrigation and drainage networks, rules and regulations, period 79.
Rouhi J., B. Yousfi, 2013, optimal placement of sub-distribution substations 63.20 KV in development conditions. 11th international conference, Tehran.
Ramirez I., Rasudo, J. and Gonen, T., 1991, Pseudodynamic planning for expansion of power distribution systems, IEEE Trans. PWRS, vol. 6, No 1, PP.245-254.
Saadi Mesgari M., m. Timuri, H. Shorovarzi, 2015, location of hospitals using Fuzzy GIS. Shahrnagar magazine, number 54.
Salimi, M., A. Ronasi, F. Qadri, S. Naderi, 2016, the application of Fuzzy_AHP method and location information system in optimal location for post construction in Abdanan city, Ilam province, the fourth national conference on the application of GIS spatial information system in Water and electricity industry, Arak.Soleimani Amiri G., M. Taheri, 2017, ranking of factors affecting the quality of internal audit activity: network analysis model (ANP), Danesh Hakurbarsi, 18th year, number 71, pp. 13.
Saaty T.L., 2005, Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs, and Risks, RWS Publications. https://doi.org/10.4236/ce.2016.716229  
Shoja Iraqi M., S. Tolaei, P. Ziaian, 2013, optimal location of crisis management support bases using geographic information system (case study: District 6 of Tehran Municipality), urban and regional studies and researches. E, third year, number 10.
Deputy of Technical Affairs of the Ministry of Energy, 2016, instructions for choosing a post office, publication No. 103.
Wall, D.L., and Thampson, G.L., 2016, A Branch and Bound Model for Choosing Optimal Substation Written by H., 1384, Earthquake, Cities and Faults, Journal of Geographical Research, No. 52, pp. 110-93.
Location , IEEE Trans. PAS-100, No.5, pp. 2683-2687.
Wang, Z. et al., 2000, A practical approach to the conductor size selection in planning radial sidtribution systems, IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 15, No. 1, PP. 350-354. http://dx.doi.org/10.1109/61.847272
Zhang, N., Zhou, K., Du, X. 2017. Application of fuzzy logic and fuzzy AHP to mineral prospectivity mapping of porphyry and hydrothermal vein copper deposits in the Dananhu-Tousuquan island arc, Xinjiang, NW China. Journal of African Earth Sciences128, 84-96. http://dx.doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2016.12.011