بررسی کارایی آمارهای فضایی در تحلیل تراکم شهری

علی سلطانی؛ یوسف اسمعیلی ایوکی؛ علیرضا احمدیان

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1389

چکیده
  تحلیل تراکم شهری، راهی مفید برای مطالعه و شناخت نظام توزیع جمعیت و فعالیت است. برای جمعیت ساکن در شهر، تامین خدمات زیربنایی در صورتی از نظر افتصادی دارای توجیه کافی و کارایی لازم خواهد بود که آستانه تراکم شهری شناسایی شود. از طرفی دیگر، برنامه ریزان شهری می توانند با بررسی بازتاب های ناشی از سناریوهای مختلف توسعه، ساختار تراکم شهر ...  بیشتر