تعیین پنجره همسایگی مناسب برای تحلیل همسایگی

مرتضی رعیتی دماوندی؛ بهرام ثقفیان؛ مجتبی غروی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1390

چکیده
  استفاده روزافزون از داده های شبکه ای (رستری) در مطالعات علوم زمینی و با برآوردهای هیدرولوژیک، ضرورت استخراج هر چه دقیق تر این داده ها را به کمک روش های مبتنی بر علوم ریاضی و به ویژه زمین آماری دوچندان کرده است. از آنجا که داده های رستری معمولاً از میان یابی داده های نقطه ای و یا پردازش تصاویر ماهواره ای تهیه می شوند، لذا استفاده از تحلیل ...  بیشتر