بکارگیری الگوریتم تک کاناله در تحلیل جزیره حرارتی منطقه شهری

کریم سلیمانی؛ فاطمه روحانی قادیکلایی؛ مرتضی شعبانی؛ محسن روحانی قادیکلایی

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 87-102

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.87

چکیده
  افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی و به تبع آن کاهش مناطق جنگلی سبب افزایش میزان دمای سطح زمین در مناطق شهری شده که در نتیجه جزیره حرارتی شهری ایجاد می‌گردد. جزایر گرمایی شهر، یکی از عواملی است که هم‌زمان با توسعه شهر اهمیت پیدا کرده و امروزه می‌توان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به محاسبه و ارزیابی آن پرداخت. اهداف این پژوهش شامل ارزیابی ...  بیشتر

بررسی کمّی و کیفی پارک های شهر ساری، با استفاده از مدل AHP فازی

کریم سلیمانی؛ مرتضی شعبانی؛ اسدا... دیوسالار

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1391

چکیده
  امروزه تحولات تکنولوژی و صنعیت شدن شهرها، موجب دگرگونی های اساسی و عمده ای در اکولوژی شهری شده و به تخریب شدید محیط زیست سکونتگاه ها دامن زده و در بردارنده پیامدهای ناگواری در زندگی انسان ها و جوامع شان بوده است. مهم ترین و در عین حال ساده ترین راه تعدیل این پیامدها و آسیب های زیست محیطی، توسعه پارک ها و فضاهای سبز است. کاربری هایی چون ...  بیشتر