آشکارسازی اراضی شالیزاری شهرستان رشت با استفاده از تصاویر چندزمانة لندست‌ـ 8

امیر هدایتی؛ دکتر محمد حسن وحیدنیا؛ حسین آقامحمدی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.52547/gisj.2021.215319.0

چکیده
  در بسیاری از کشورها به‌ویژه ایران، برنج به یکی از اقلام اساسی به‌لحاظ امنیت غذایی تبدیل شده است. در این تحقیق، به‌منظور تهیة نقشة سطوح شالیزاری، با توجه به ویژگی‌های فنولوژیکی گیاه برنج و به‌کمک داده‌های سالیانة دمای سطح زمین سنجندة مادیس، ابتدا برنامة زمانی برای انتخاب تصاویر سری زمانی ماهوارة لندست‌ـ 8 تنظیم شد. پس از دریافت ...  بیشتر

ارائه روشی ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی تخصیص مصدومان زلزله به مراکز درمانی

حسین‌ آقامحمدی؛ محمد‌سعدی مسگری؛ سعید خسروی خسروی

دوره 5، شماره 2 ، بهمن 1392

چکیده
  در زمینه مسائل تخصیص خدمات و مراکز خدماتی با ظرفیت مشخصی برای متقاضیان، مطالعات کمی صورت گرفته است و اکثر راه‌حل‌های ارائه‌شده برای این نوع مسائل، محاسباتی پیچیده دارند. برای حل این مشکل، روش‌های ابتکاری متناسب با شرایط مسئله شکل گرفته‌اند. همچنین در بیشتر کاربردها و مسائل تخصیص، بخش مهمی از اطلاعات و تحلیل‌ها جنبه مکانی دارد، ...  بیشتر