بررسی کارآیی روش‌های تصحیح اثر اتمسفر در برآورد تراکم تاج‌پوشش جنگل‌های گیلان با استفاده از شاخص‌های گیاهی حاصل از لندست 8

سید احمدرضا نورالدینی؛ امیراسلام بنیاد

دوره 9، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 93-110

چکیده
  بازتابش پدیده‌های سطح زمین روی داده‌های سنجش از دوری تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند شرایط اتمسفر است. در برخی مطالعات لازم است اثر اتمسفر به شیوه‌های متفاوت و مناسبی حذف شود یا کاهش یابد. در این تحقیق، سه روش تصحیح اتمسفریک تفریق شیء تیره (DOS)، تجزیه و تحلیل سریع خط‌دید اتمسفر ازطریق طیف ابر مکعب (FLAASH)، شبیه‌ساز وکتوری ثانویة سیگنال ...  بیشتر

بررسی قابلیت داده‌های طیفی سنجندة OLI ماهوارة لندست8 در برآورد مشخصة تراکم جنگل‌های زاگرس میانی (مطالعة موردی: منطقة حفاظت‌شدة مانشت استان ایلام)

جلال عزیز؛ امیراسلام بنیاد؛ ایرج حسن‌زاد ناورودی

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 117-132

چکیده
   به‌منظور ارزیابی قابلیت تصاویر سنجندة OLI ماهوارة ‌‌لندست8 در تهیة ‌‌نقشة ‌‌تراکم تاج‌پوشش جنگل‌های زاگرس، ابتدا پنجره‌ای از تصاویر سنجندة ‌‌مذکور از جنگل‌های منطقة ‌‌حفاظت‌شدة ‌‌مانشت با مساحت 2300 هکتار در استان ایلام انتخاب شد.برای تهیة ‌‌نمونه‌های تعلیمی و برآورد صحت طبقه‌بندی‌ها، نقشة ‌‌واقعیت زمینی به‌‌‌شکل ...  بیشتر