ارزیابی استخراج ارتفاع درختان مناطق جنگلی برمبنای تداخل‌سنجی پلاریمتری راداری

حسین آقابابایی؛ محمودرضا صاحبی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی توانمندی استخراج پارامترهای جنگلی همچون ارتفاع درختان با تکنیک‌های تداخل‌سنجی راداری با روزنة ترکیبی است. هدف عمده از تصاویر پلاریمتری راداری، در کاربردهای جنگلی، جداسازی مراکز فاز ناشی از توپوگرافی سطح زمین و تاج درختان است. یکی از روش‌های بسیار مرسوم در این زمینه به‌کارگیری ساختار دولایه‌ای مبتنی‌بر ...  بیشتر