ارزیابی تغییرات عملکرد و ردپای آب محصول ذرت با مدل گیاهی AquaCrop-GIS

رستا نظری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیمان دانش کار آراسته

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.52547/gisj.14.1.43

چکیده
  برآورد پتانسیل تولید هر گیاه تابعی از شرایط اقلیمی، پتانسیل‌های ژنتیکی گیاه و دیگر عوامل گوناگون محیطی و مدیریتی است. ارزیابی توانمندی مناطق، در به‌فعلیت‌رساندن پتانسیل‌های ژنتیکی گیاهان، از نکات مهم برنامه‌ریزی‌های کلان در کشاورزی به‌حساب می‌آید. با توجه به جایگاه استان قزوین در تولید محصول ذرت و اهمیت کشت این محصول در استان، ...  بیشتر

مقایسة نتایج تخمین تبخیر و تعرق واقعی حاصل از مدل‌های متریک و سبال، با استفاده از تصاویر سنجنده‌های مودیس و ETM+

رستا نظری؛ عباس کاویانی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 63-74

چکیده
  افزایش محصول به تأمین نیاز آبی گیاه وابسته است؛ درنتیجه، تخمین درست نیاز آبی گیاه هم به تولید محصول کمک می‌کند و هم در مدیریت منابع آب تأثیر دارد. الگوریتم‌های سبال و متریک از مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌های باقی‌ماندة بیلان انرژی برای برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‌های سنجش ‌از دور محسوب می‌شوند. بر همین اساس، ...  بیشتر