ترکیب تصاویر سنجنده‌های OLI و MODIS به‌منظور تهیة داده‌های بازتابندگی‌ سطحی در مقیاس روزانه با قدرت تفکیک مکانی 30 متر در مناطق دارای تنوع کاربری متفاوت

مرتضی رحیم‌پور؛ نعمت‌الله کریمی؛ رضا روزبهانی؛ عبدالعلی رضایی

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 71-90

چکیده
  دسترسی هم‌زمان به تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک زمانی و مکانی بالا در بسیاری از مطالعات ضروری است. این در حالی است که، فقط با استفاده از تصاویر یک سنجنده، این نیاز تأمین نخواهد شد. اما می‌توان با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده‌های گوناگون، که قدرت تفکیک زمانی (مانند MODIS) و مکانی (همانند Landsat) بالا دارند، به این مهم دست یافت. بدین‌ترتیب، ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر شرایط پارامتری مختلف روش‌های ماهواره‌ای SEBAL، METRIC و TVT در برآورد تبخیر-تعرق واقعی (مطالعة موردی: اهواز شمالی)

هادی تاجی؛ نعمت‌الله کریمی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 89-106

چکیده
  داده‌های سنجش از دور دارای کاربرد وسیعی در برآورد تبخیر و تعرق واقعی هستند و بدین منظور روش‌های مختلفی شرح و بسط ‌یافته است. در این میان، سبال و متریک به‌عنوان مدل‌های شار انرژی و تی‌وی‌تی برپایة پوشش گیاهی توجه زیادی را به‌خود جلب کرده و برپایة برخی پارامترهایی هستند که برای استفاده نیاز به ارزیابی دارند. در پژوهش حاضر، 12 تصویر ...  بیشتر