ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی دشت لردگان با استفاده از شاخص GWQI در محیط GIS

یاسر استواری؛ حبیب‌الله بیگی هرچگانی؛ سیده سمیرا حشمتی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 107-120

چکیده
  شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) یکی از شاخص‌های مهم در تعیین کیفیت آب‌های زیرزمینی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی لردگان براساس شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) در محیط سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. به این منظور، در 32 حلقه چاه pH، EC، TDS (کل جامدات محلول)، TSS (کل جامدات معلق)، ‌‌کدورت، یون‌های اصلی، نیترات (NO32-) و فسفات (PO42-) ...  بیشتر