نویسنده = رحیم علیمحمدی نافچی
محاسبه و واسنجی دمای سطح زمین با استفاده از داده‌های حرارتی ماهوارۀ Landsat 8

دوره 7، شماره 3، بهمن 1394، صفحه 49-64

علیرضا رمضانی خوجین؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان دانشکار آراسته؛ علی مریدی؛ رحیم علیمحمدی نافچی