یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، شبکة عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و مدل بارش-رواناب (SWAT) با درنظرگرفتن تغییرات کاربری‌ها برای پیش‌بینی دبی ورودی و حجم رسوب (مطالعة موردی: سد ستارخان)

ناصر محمدی ورزنه؛ علیرضا وفایی‌نژاد؛ جلال کرمی؛ رضا راستی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، ، صفحه 79-92

چکیده
  هدف از مطالعات رسوب‌گذاری در یک سد مخزنی یافتن دیدی کلی درمورد میزان حجم ازدست‌رفتة مخزن است. در این میان، بررسی و پیش‌بینی حجم رسوب واردشده به مخزن اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش آماری ریزمقیاس‌کردن، بارش و دما در محدودة حوضة آبریز سد ستارخان با مساحت 950 کیلومترمربع، واقع در استان آذربایجان شرقی، در بلند‌مدت ...  بیشتر