ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر منطقه رودبار قصران و لواسانات با استفاده از چارچوب DPSIR

دکتر جمیله توکلی نیا؛ علی اکبر متکان؛ مظفر صرافی؛ فائزه بوربوری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 109-126

چکیده
  اکوتوریسم یا طبیعت گردی گرایشی از صنعت گردشگری است که طی سالهای  اخیر توجه بسیاری از مسولین و مردم را به خود جلب کرده و یکی از اهرمهای توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. از آنجا که فعالیت  غیر نظام مند اکوتوریسم می تواند اثرات منفی بر محیط زیست داشته باشد، ارزیابی  فعالیتهای اکوتوریسمی با ...  بیشتر