پیش‌بینی فرسایش خندقی با استفاده از سنجندة راداری Alos و مدل Maxent در حوضة الوند

سجاد پیروزی‌نژاد؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب‌نژاد؛ رضا ذاکری‌نژاد

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، ، صفحه 95-110

چکیده
  شواهد نشان می‌دهد که سنجش از دور ارزش خود را به‌‌منزلة ابزاری قدرتمند در سراسر جهان تثبیت کرده است. سنجش از دور می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و زمان اجرای طرح‌ها را کوتاه کند؛ به‌ویژه با داشتن دیدی جامع از مناطق  بزرگ که دسترسی به آنها دشوار است. هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی فرسایش خندقی، با استفاده از داده‌های سنجش از دور و مدل ...  بیشتر