کاربرد نمایههای ژئومرفومتری در مدل سازی مکانی رخداد چشمههای آب زیرزمینی در منطقۀ البرز میانی، با رویکرد احتمالی وزنی شاهد

حسین امامی؛ میثم جعفری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ آرش ملکیان

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 61-74

چکیده
  مدل‌سازی مکانی رخداد چشمه‌های آب زیرزمینی امکان شناسایی چشمه‌های جدید را، برای مصارف شرب و کشاورزی و صنعت، فراهم می‌آورد. هدف از این تحقیق مدل‌سازیِ مکانی رخداد چشمه‌های آب زیرزمینی، با استفاده از نمایه‌های ژئومرفومتری مؤثر در رخداد آنها و مدل احتمالی وزنی شاهد و بررسی کارآیی این مدل در منطقة البرز میانی است. به‌طورکلی، 584 چشمه ...  بیشتر