نویسنده = حسین آقامحمدی زنجیرآباد
امدادرسانی هوشمند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.48308/gisj.2024.229150.1128

حسین آقا محمدی؛ ریحانه سعیدی؛ علی اصغر آل شیخ؛ علیرضا وفائی نژاد


کاربرد GIS در پیش‌بینی ظرفیت شبکة ریلی ازطریق رگرسیون خطی

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 93-118

10.52547/gisj.13.2.93

بهرام مرادی سلوشی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علی اصغر آل شیخ


مدیریت ظرفیت شبکه ریلی بر مبنای پارامترهای تأثیرگذار مکانی و عملیاتی با رویکرد سرویس گرا

دوره 11، شماره 3، آبان 1398، صفحه 97-112

10.52547/gisj.11.3.97

بهرام مرادی سلوشی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علی اصغر آل شیخ