پهنه‌بندی مراحل فنولوژی دو گونة مرتعی با استفاده از درجة روزرشد مودیس در استان چهارمحال و بختیاری

رضا جعفری؛ مرتضی انصاری؛ مصطفی ترکش

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 83-102

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102437

چکیده
  دما مهم‌ترین پارامتر اقلیمی در مطالعة تغییرات مکانی و زمانی فنولوژی گیاهان است؛ ازاین‌رو مطالعة حاضر با هدف بررسی پتانسیل داده‌های دمایی سنجندة مودیس در تهیة نقشه‌های درجة روزرشد (GDD) و مراحل گوناگون فنولوژی، درمورد گونه‌های مرتعی Astragalus effusus و Bromus tomentllus، در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. نقشه‌های دمایی (حداکثر، حداقل و میانگین)، ...  بیشتر