نویسنده = بهرام مرادی سلوشی
کاربرد GIS در پیش‌بینی ظرفیت شبکة ریلی ازطریق رگرسیون خطی

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 93-118

10.52547/gisj.13.2.93

بهرام مرادی سلوشی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علی اصغر آل شیخ


مدیریت ظرفیت شبکه ریلی بر مبنای پارامترهای تأثیرگذار مکانی و عملیاتی با رویکرد سرویس گرا

دوره 11، شماره 3، آبان 1398، صفحه 97-112

10.52547/gisj.11.3.97

بهرام مرادی سلوشی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علی اصغر آل شیخ