بررسی آلودگی هوا در دوران کرونا و پیش از آن در کلان‌شهرهای تهران، اصفهان و قم

مهران شایگان؛ مرضیه مکرم

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.103607

چکیده
  فعالیت‌های صنعتی و ترافیک شهری منجر به افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهرها می‌شود و این آلودگی سبب افزایش بیماری‌های بسیاری در افراد شده است؛ بنابراین بررسی و مطالعة مناطق آلوده برای مدیریت شهرها مهم است. با توجه ‌به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی هوا در کلان‌شهرهای تهران، اصفهان و قم از نظر آلاینده‌های NO2، CO2، ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین خشکسالی و کاهش کیفیت آب با استفاده از سنجش از دور و روش شبکه‌های عصبی

مهران شایگان؛ مرضیه مکرم

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.52547/gisj.14.2.75

چکیده
  با توجه به تأثیر خشکسالی در کیفیت و کمّیت آب، هدف از این مطالعه بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص‌های خشکسالی و ارتباط آن با میزان کیفیت آب در مناطق شمالی استان فارس ایران است. برای این منظور، شاخص‌های خشکسالی PCI، TVDI، NDVI در سال‌های 2000 تا 2020 استفاده شد. در ادامه، نقشه‌های پهنه‌بندی عناصر آب (Ca، Cl، EC، K، Na، Mg) با استفاده از روش کریجینگ ...  بیشتر

بررسی کیفیت آب در محیط GIS با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

مهران شایگان؛ مرضیه مکرم

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 113-126

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.113

چکیده
  استان فارس، با توجه به واقع‌شدن در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران، دچار کمبود منابع آب سطحی شده است. بنابراین، به‌منظور بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، تعیین کیفیت آب بسیار اهمیت دارد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه تعیین میزان کیفیت مناطق جنوب شهر شیراز در استان فارس است. به‌منظور تهیة نقشه‌های پهنه‌بندی از نقاط نمونه‌برداری‌شده، ...  بیشتر