دقت الگوریتم‌های جریان و DEMهای استر (ASTER)، SRTM و نقشه‌های توپوگرافی 25000/1 در استخراج بعد فراکتال شبکة زهکشی

مژده محمدی خشوئی؛ محمد رضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ سید زین العابدین حسینی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 33-54

https://doi.org/10.52547/gisj.13.1.33

چکیده
  اجرای موفقیت‌آمیز انواع مدل‌های در مقیاس منطقه‌ای به انتخاب نوع داده و الگوریتم مناسب بازمی‌گردد. این نکته، در کنار ممکن‌نبودن اندازه‌گیری تمامی اجزای طبیعت، منجر به شکل‌گیری تحولی بزرگ در شیوة درک پدیده‌ها شده است. در این شیوه، می‌توان هر جزء از طبیعت را به‌صورت یک عدد کمّی هندسة فراکتال درآورد. در پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی ...  بیشتر