بهبود دقت برآورد غلظت ازن در سطح زمین با استفاده از محصولات ماهواره‌ای و یادگیری ‌ماشین

رسول آتشی دلیگانی؛ مینا مرادی زاده؛ بهنام تشیع

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.48308/gisj.2022.102758

چکیده
  ازن نزدیک به سطح زمین یکی از آلاینده‌های بسیار خطرناک است که تأثیرات زیان‌بار درخور توجهی در سلامت ساکنان مناطق شهری دارد. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر در غلظت ازن و مدل‌سازی تغییرات آن، با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و روش‌های گوناگون یادگیری‌ ماشین در شهر تهران است. بدین‌منظور داده‌های غلظت آلاینده‌ها، داده‌های ...  بیشتر