کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
ارائه روشی ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی «فروشنده دوره گرد»

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391

محمدرضا رجبی؛ علی منصوریان؛ محمد طالعی؛ عباس علیمحمدی سراب


روشی تازه به منظور درون یابی مشاهدات بارندگی با کمک کریجینگ شاخص نرم و الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، آذر 1390

حمیدرضا زورقین؛ علی اصغر آل شیخ؛ عباس علیمحمدی؛ محمدحسن وحیدنیا