کلیدواژه‌ها = Landsat
پایش تغییرات پوشش زمین در شمال‌غرب ایران با استفاده از روش انتقال‌ نمونه‌های آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.48308/gisj.2024.233836.1188

میثم محرمی؛ سارا عطارچی؛ ریچارد گلاگوئن؛ سید کاظم علوی پناه


پهنه‌بندی اراضی گندم دیم با استفاده از تصاویر مادیس و لندست (مطالعة موردی: شهرستان اهر)

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 19-34

10.52547/gisj.12.4.19

امیر حسین ناظمی؛ حامد سبزچی دهخوارقانی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


تجزیه و تحلیل طیفی آتش به منظورشناسایی و برآورد وسعت مناطق دچار حریق با استفاده ازتصاویر ماهواره ای

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

علی سرکارگر اردکانی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ علی محمدزاده؛ علی منصوریان