تخمین شوری خاک در بستر خشک‌شده دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر اپتیک سنتینل 2B و مدل‌های رگرسیون خطی چندمتغیره

نسا فرهمند؛ وحید صادقی؛ شهره فرهمند

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.101

چکیده
  شوری خاک، یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین عوامل تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک بوده و پایش و مدیریت صحیح آن امری ضروری است. در کشور ایران، بسیاری از اراضی کشور، در معرض افزایش شوری خاک قرار گرفته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سواحل دریاچه ارومیه اشاره کرد. از آنجا که تکنیک‌های سنجش از دور، روشی کارآمد و مقرون به‌صرفه در پایش ...  بیشتر

برآورد مولفه های شوری خاک، با استفاده از تبدیل طیفی تصاویر ETM+ و ASTER به رادیانس و بازتابش سطحی

زهره ابراهیمی خسفی؛ سیدرشید فلاح شمسی؛ مزدا کمپانی زارع؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ محمدرضا اختصاصی؛ سید زین العابدین حسینی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1389

چکیده
  پایش و مدیریت شوری، از مهم ترین موضوعات زیست محیطی به ویژه در مناطق خشک و نمیه خشک است. به منظور دستیابی به این هدف بهره گیری از ابزارهای نو مانند سنجش از دور اجتناب ناپذیر است. هدف از این مطالعه برآورد مولفه های شوری خاک (کلر، سولفات و هدایت الکتریکی) با استفاده از تبدیل طیفی تصاویر ETM+ و ASTER به رادیانس و بازتابش سطحی در محدوده کویر ابرکوده ...  بیشتر