مقایسة دسته داده‌های کالیبره‌شده به روش IARR و داده‌های تصحیح‌شده به روش تداخل سیگنال ‌استر در بارزسازی زون‌های دگرسانی. مطالعة موردی: مناطق معدنی سرچشمه و دره‌زار کرمان، جنوب‌شرق ایران

ابراهیم سلامی شهید؛ مجید هاشمی تنگستانی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، ، صفحه 93-110

چکیده
  مناطق معدنی سرچشمه و دره‌زار در منطقه ایران مرکزی و کمربند ولکانو- پلوتونیکی ارومیه- دختر قرار گرفته است. سنگ‌های آتشفشانی ائوسن که تحت تأثیر نفوذی‌های الیگومیوسن قرار گرفته‌اند این منطقه را پوشش می‌دهد. کانه‌زایی مس —بیشتر از نوع پورفیری و همراه با دگرسانی‌های وسیع— همراه با اقلیم نیمه‌خشک، به‌دلیل پوشش گیاهی کم، میزان ناچیز ...  بیشتر

مقایسه الگوریتم های نقشه بردار و زاویه طیفی و انطباق سیمای طیفی در بارزسازی واحدهای سنگ شناختی افیولیت بر پایه داده های ASTER؛ مطالعه موردی کمپلکس افیولیتی نیریز

مجید هاشمی تنگستانی؛ لاله جعفری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  در دهه های اخیر با تکامل فناوری سنجش از دور، این فناوری به مثابه روشی موثر برای نقشه برداری واحدهای سنگی مطرح شده، و داده های سنجنده استر نیز به طور گسترده برای جداسازی انواع کانی ها و سنگ های سیلیکاتی مورد استفده قرار گرفته است. هدف از این تحقیق مقایسه الگوریتم های نقشه بردار زاویه طیفی و انطباق سیمای طیفی در تفکیک واحدهای سنگی کمپلکس ...  بیشتر