مقایسه روش‌های آماری حداقل مربعات جزیی و رگرسیون مولفه اصلی در برآورد مقادیر گچ، کربنات‌ها و ماده آلی خاک با استفاده از طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک

الهام مهرابی گوهری؛ حمید رضا متین فر؛ اعظم جعفری؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فاطمه خیامیم

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.47

چکیده
  داده‌های طیفی محدوده مرئی – مادون قرمز که با حداقل هزینه و صرف وقت تهیه می‌شوند، کاربرد وسیعی در برآورد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک دارند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی توانایی این روش در برآورد مقدار ماده آلی، کربنا‌ت‌ها و درصد گچ سطح خاک صورت پذیرفته است. بر اساس تکنیک ‌هایپرکیوب، محل 115 پروفیل شناسایی  و سپس نمونه‌برداری از ...  بیشتر

شناسایی پلی مورف های آلومینوسیلیکات (AL2SiO5) با استفاده ازطیف سنج Field Spec®3 در منطقه همدان

کاظم رنگزن؛ عادل ساکی؛ عظیم صابری؛ حسین حسن شاهی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1389

چکیده
  مطالعه آلومینوسیلیکاته (AL2SiO5) آندالوزیت، کیانیت و سیلیمانیت، از جنبه های اقتصادی و همچنین شرایط تشکیل آن ها اهمیت دارد. به منظور مطالعه طیف مربوط به این پلی مورف ها، منطقه دگرگونی هاله الوند همدان و رگه های سیلیسی دارای این آلومینوسیلیکات ها انتخاب شده است. برای نیل به این هدف پس از مطالعات صحرایی و پتروگرفی نمونه ها، آنالیز طیف سنجی ...  بیشتر