کلیدواژه‌ها = مادیس
ارزیابی همبستگی بین دادۀ PM10 ایستگاه زمینی سنندج و دادۀ AOD سنجندۀ مادیس

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 51-60

10.52547/gisj.14.2.51

محمدحسین قلی زاده؛ جمیل امان اللهی؛ فردین رحیمی


پهنه‌بندی اراضی گندم دیم با استفاده از تصاویر مادیس و لندست (مطالعة موردی: شهرستان اهر)

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 19-34

10.52547/gisj.12.4.19

امیر حسین ناظمی؛ حامد سبزچی دهخوارقانی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


اعتبارسنجی پروفایل های دما و دمای نقطه شبنم سنجنده مادیس با استفاده از داده های رادیوسوند در تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

فریبا سادات حلیمی؛ علی اکبر آبکار؛ امیرحسین مشکواتی؛ علی صادقی نایینی