تهیة نقشة پوشش‌ گیاهی مناطق کران‌رودی با استفاده از طبقه‌بندی پیکسل‌مبنا و شیءمبنا تصاویر چندزمانة ماهوارة سنتینل-2

اردلان دریایی؛ دکتر هرمز سهرابی؛ کلمنتس اتزبرگر؛ مارکوس ایمیتزر

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.19

چکیده
  پوشش‌های گیاهی مناطق کران‌رودی، با وجود مساحت کم، خدمات اکوسیستمی فراوانی عرضه می‌کنند. نظر به اینکه برنامه‌های نظارتی و آماربرداری پیوسته‌ای برای این پوشش‌های گیاهی در کشور وجود ندارد، تهیة نقشه‌ و پایگاه‌ دادة مکانی برای آنها امری ضروری است. اما آمیختگی این پوشش‌های گیاهی با سایر کاربری‌های زمین سبب ایجاد چالش‌ها و مشکلاتی ...  بیشتر

پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی پناهگاه حیات وحش هامون، طی سال های 1365 تا 1388 با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سامانه های اطلاعات جغرافیایی

وحید راهداری؛ سعیده ملکی نجف آبادی؛ خسرو افسری؛ الهام آبتین؛ حلیمه پیری؛ اکبر فخیره

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  تغییرات کاربری و پوشش اراضی از عوامل مهم در تغییر جریان هیدرولوژیک، فرسایش و تنوع زیستی مناطق تحت حفاظت قلمداد می شود. با درک این تغییرات می توان اکوسیستم را در مسیر اهداف حفاظتی، مدیریت کرد. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی پناهنگاه حیات وحش هامون در سه دهه گذشته با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سال های 1365 و ...  بیشتر