استخراج اشکال متفاوت راه از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک های مختلف مکانی

فاطمه عامری؛ محمدجواد ولدان زوج؛ مهدی مختارزاده؛ علی محمد مبارکی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1390

چکیده
  مقاله حاضر به منظور بررسی قابلیت سیستم پیشنهادی استخراج نیمه خودکار راه از تصاویر ماهواره ای با حد تفکیک های مکانی مختلف به منظور بهنگام کردن نقشه های متوسط و کوچک مقیاس پایگاه داده GIS سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تهیه گردیده است. هدف پژوهش حاضر حفظ و با افزایش دقت و سرعت استخراج اطلاعات در مقایسه با عملیات زمینی و استفاده ...  بیشتر