آشکارسازی لبه در تصاویر SAR بر مبنای الگوریتم فرکتال- فازی

حسین اقابابایی؛ جلال امینی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1391

چکیده
  آشکارسازی لبه ها از نکته های مهم مورد استفاده در سنجش از دور است. بسیاری از الگوریتم های کلاسیک آشکارسازی لبه که عملکرد مناسبی را بر روی تصاویر اپتیکی ارائه کرده اند، فاقد توان تشخیص لبه در تصاویر رادار با وزنه ی ترکیبی (SAR) اند. در این مقاله الگوریتمی بر مبنای آنالیز فرکتالی و منطق فازی به منظور آشکارسازی لبه ها در تصاویر SAR پیشنهاد ...  بیشتر