کلیدواژه‌ها = شبکه‌های عصبی مصنوعی
تهیة نقشة شاخص سطح برگ گیاه نیشکر با استفاده از معکوس‌سازی تصاویر ابرطیفی ماهوارة PRISMA

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-108

10.52547/gisj.15.1.85

محمد حاجب؛ سعید حمزه؛ سید کاظم علوی پناه؛ جوشم ورلزت


پهنه بندی کیفیت آلودگی آب رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود)

دوره 5، شماره 3، آذر 1392

محمدسعدی مسگری؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ احمد خدادادی دربان؛ هدایت هاشمی؛ جمال امینی