پیش‌بینی احتمال مکانی وقوع برف با استفاده از داده‌های سنجش از دور و زنجیرة مارکوف مرتبة یک

سمیه سیما

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
  ارزیابی و برآورد ذخایر برفی در مطالعات بیلان آب و بهره‌برداری بهینه از منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشکی چون ایران که دارای ریزش‌های فصلی برف هستند، اهمیت فراوانی دارد. در حوضه‌های آبریز حوالی دامنه‌های برف‌گیر نظیر زاگرس که سیلاب‌های بهاره سهم عمدة جریان‌های سطحی را تشکیل می‌دهند، پیش‌بینی احتمالاتی ذخیرة برفی پایان سال ضروری ...  بیشتر