استفاده از آنالیزهای مورفولوژی به‌منظور بهبود دقت طبقه‌بندی تصاویر ابر‌طیفی با حد تفکیک بالا

سمیه یعقوبی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
   آنالیز موفولوژی، با تمرکز بر آنالیز روابط مکانی بین پیکسل‌های همسایه، پردازش تصویر کامل‌تری را در مقایسه با آنالیزهایی که بر پایة اثر طیفی یک پیکسل تنها هستند، به‌دست می‌دهد. روش پیشنهادی در این مقاله با استفادة هم‌زمان از اطلاعات طیفی و اطلاعات مکانی حاصل از آنالیز مورفولوژی نتایج نهایی طبقه‌بندی را در تصاویر ابر‌طیفی بهبود ...  بیشتر