تخمین میزان زیست‌تودة جنگل‌ها با استفاده از تصاویر رادار با روزنة مجازی مطالعة موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر

محمودرضا صاحبی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
   تجمع گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر، مهم‌ترین عامل افزایش دمای کرة زمین از نیمة دوم قرن بیستم به بعد، شناخته شده است. به‌دام‌انداختن کربن در جنگل‌ها و میان درختان راه‌حلی عملی، کارآمد و ارزان برای کاهش سطح دی‌اکسید‌کربن در اتمسفر است. بنابراین اندازه‌گیری زیست‌توده در بررسی تغییرات آب‌وهوایی و چرخة کربن جهانی اهمیت ویژه‌ای ...  بیشتر