تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از توابع کسری بهینه‌سازی‌شده به‌وسیلة الگوریتم کلونی مورچه‌ها

امین باغانی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ مهدی مختارزاده

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  در غیاب داده‌های افمریز ماهواره و مدل سنجنده، تبدیلات غیرپارامتریک نظیر مدل توابع کسری از مهم‌ترین و پرکاربردترین انواع مدل‌های ریاضی در جوامع فتوگرامتری و سنجش از دور به‌شمار می‌آیند. وابستگی این مدل‌ها به تعداد زیادی نقاط کنترل زمینی، مشکلات عددی موجود در حل آنها و مشکل انتخاب ترم‌های سازندة ساختار تابع کسری را می‌توان از ...  بیشتر