کلیدواژه‌ها = قطعه‌بندی
تهیة نقشة اراضی کشاورزی با استفاده از تلفیق روش‌های قطعه‌بندی و طبقه‌بندی در گوگل ارث انجین

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20

10.52547/gisj.14.1.1

علیرضا طاهری دهکردی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژاد


شناسایی و استخراج اتوماتیک عارضۀ ساختمان با ساختار هندسی پیچیده از تصاویر هوایی و دادۀ لیدار به‌صورت پیکسل مبنا و شیء مبنا

دوره 8، شماره 3، تیر 1395، صفحه 11-24

یاسر انصاری؛ علی محمدزاده؛ محمودرضا صاحبی صاحبی؛ کوروش خوش‌‌الهام