بهبود تخمین ارتفاع جنگل با روش بهینه‌سازی کوهرنس هوش جمعی ذرات به‌کمک داده‌های تداخل‌سنجی پلاریمتریک

سیده سمیرا حسینی؛ حمید عبادی؛ یاسر مقصودی

دوره 8، شماره 3 ، تیر 1395، ، صفحه 25-38

چکیده
  ازآنجاکه درختان نقش اساسی در تغییرات دی‌اکسید کربن و شرایط آب‌وهوایی دارند، تخمین زیست‌تودة موجود در درختان بسیار اهمیت دارد. روش‌های راداری که پارامترهای ساختاری را در تخمین زیست‌توده در نظر نمی‌گیرند منجر به نتایجی با سطح اشباع پایین می‌شوند.­ ارتفاع از پارامترهای ساختاری است و یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در بهبود تخمین ارتفاع ...  بیشتر