کلیدواژه‌ها = جنوب‌غرب ایران
پایش و ارزیابی اثرات گردوغبار بر تغییرات بارش در جنوب‌غرب ایران با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 79-98

طاهره انصافی‌مقدم؛ فرامرز خوش‌اخلاق؛ علی‌اکبر شمسی‌پور؛ رضا اخوان؛ طاهر صفرراد؛ فرشاد امیراصلانی