روشی جدید در تناظریابی مبتنی‌بر روابط فضایی در تصاویر چندسنجندة سنجش از دوری

زهرا حسین‌نژاد؛ مهدی نصری

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، ، صفحه 72-94

چکیده
  فرایند انطباق تصویر یکی از شاخه‌های مهم در زمینة پردازش تصویر است که پیش‌پردازشی ضروری، جهت استفاده از اطلاعات تصاویر چندسنجندة سنجش از دوری محسوب می‌شود. الگوریتم تبدیل ویژگی مقیاس ثابت(SIFT)  از رایج‌ترین روش‌های مبتنی‌بر ویژگی است که به‌طور گسترده، برای انطباق این تصاویر استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این الگوریتم ...  بیشتر