کلیدواژه‌ها = یادگیری عمیق
یک مدل شبکة عصبی پیچشی برای پیش‌بینی مسیر حرکت طوفان‌های گردوغبار

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 129-139

10.52547/gisj.15.1.129

مهدیس یارمحمدی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد شریف


کاربرد شبکة کانولوشنی LSTM در طبقه‌بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی NDVI

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-106

10.52547/gisj.14.1.89

محمدرضا گیلی؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا