مقایسة مؤلفه‌های پولاریمتریک سار دوپولاریمتریک با سار تمام‌پولاریمتریک

سارا عطارچی؛ مهدی رهنما

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 87-100

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.87

چکیده
  در تصاویر سار تمام‌پولاریمتریک، امکان شناسایی و تشخیص اهداف برمبنای خصوصیات پولاریمتریک آن‌ها وجود دارد. بااین‌حال، به‌دلیل پیچیدگی‌های سنجنده، بیشتر سنجنده‌های سار در حالت دوپولاریمتریک فعالیت می‌کنند و فراوانی داده‌های دوپولاریمتریک بسیار بیشتر از داده‌های تمام‌پولاریمتریک است. در این تحقیق، میزان کارآیی مؤلفه‌های ...  بیشتر