ارزیابی تغییرات اکولوژیکی و تحلیل الگو‌های حاکم بر چشم‌انداز مطالعة موردی: شهرستان ورزقان

آذر پویان جم؛ حسن محمودزاده

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102331

چکیده
  افزایش جمعیت شهرنشین، در پی مهاجرت از روستا‌ها و گاه توسعة ناهماهنگ روستا‌ها و تبدیل آنها به شهر، از عوامل مشکل‌زا در ساختار محیطی کشور‌های درحال‌توسعه محسوب می‌شود. از نتایج آن نیز تغییرات اکولوژیکی، به‌ویژه تخریب مناظر طبیعی و کاهش آنها به‌نفع مناظر انسان‌ساخت و بر‌هم‌خوردن الگو‌های مکانی پوشش طبیعی است. هدف از این پژوهش ...  بیشتر