بهبود قطعه‌بندی تصاویر پلاریمتری با رویکرد ترکیبی تکنیک‌های ناحیه‌مبنا و مرزمبنا

مرجان طاهری؛ محمودرضا صاحبی؛ مهرنوش امتی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.75

چکیده
  سنجنده‌های رادار با روزنة مجازی، با داشتن ویژگی‌های گسترده، پتانسیل بسیاری در انواع کاربردهای سنجش از دوری دارند؛ ازجمله در قطعه‌بندی به‌هنگام پوشش و کاربری اراضی. با وجود دو رویکرد مستقل قطعه‌بندی ناحیه‌مبنا و مرزمبنا، به‌دست‌آوردن نتایج رضایت‌بخش در صورت استفاده از هریک از رویکردها در تصاویر SAR دشوار بوده است؛ درحالی‌که ...  بیشتر