تلفیق اطلاعات طیفی و مکانی به‌منظور تفکیک محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر چندزمانة سنتینل‌ـ2 (مطالعة موردی: شهرستان قروه)

سعید احمدی؛ حدیثه سادات حسنی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 39-61

https://doi.org/10.52547/gisj.15.1.39

چکیده
  امروزه کاربردهای تصاویر ماهواره‌ای، در پایش و مدیریت زمین‌های کشاورزی، رو به گسترش است. با توجه به قدرت تفکیک مکانی، طیفی و زمانی بالای تصاویر سنتینل‌ـ 2، در این مطالعه، در کشاورزی دقیق در شهرستان قروه از این تصاویر استفاده شده است. ابتدا با توجه به تقویم زراعی محصولات متفاوت آن منطقه، تصاویر سری زمانی جمع‌آوری شد. در روش پیشنهادی، ...  بیشتر